Seeking Colorado backcountry fishing/backpacking buddy